PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA

Naziv aktivnosti: GRADNJA IN NAKUP OPREME PROSTOROV ZA DEGUSTACIJE IN TRŽENJE KMETIJSKIH PRIDELKOV IZ LASTNE PRIDELAVE

Povzetek: Na kmetiji Janka Jegliča, po domače Pr’ Matijovc, smo se odločili izvesti naložbo v novogradno in opremo objekta za trženje in degustacijo kmetijskih pridelkov iz lastne pridelave.

Za naložbo smo se prijavili na 3. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2017 za kmetije, samostojne podjetnike posameznike ter mikro, mala in srednja podjetja. Vloga je bila oddana v novembru 2017, odločbo o odobritvi sredstev pa smo prejeli  v aprilu 2018.

Dolgoročni cilji kmetije:

 • okrepiti svoj položaj in ponudbo na trgu

 • višji dohodek

 • povečanje dodane vrednosti primarne kmetijske proizvodnje

 • izboljšanje učinkovitosti razporeditve dela na kmetiji

Operativni oz. kratkoročni cilji, ki so si jih zadali na kmetiji:

 • ustvarjanje zmogljivosti za dodajanje vrednosti kmetijskim proizvodom na kmetiji

 • povišanje deleža prodaje na domu in s tem znižanje stroškov logistike

Pričakovani rezultati:

 • zgrajen in opremljen degustacijski prostor za degustacije in trženje kmetijskih pridelkov iz lastne pridelave

 • povečanje prihodka na kmetiji

 • povečanje dodane vrednosti primarne kmetijske proizvodnje

Povzetek:

Kmetija Janka Jegliča leži v naselju Podbrezje, občina Naklo. Obdelujejo 22,66 ha kmetijskih zemljišč.  Od tega je 19,25 ha njiv, 2,15 ha sadovnjakov ter 1,26 ha travnikov. V sadovnjakih prevladuje jablana.

Na njivskih površinah pridelujejo žita in oljnice.

Prevladujoča proizvodnja je pridelava na njivah. Poleg sadjarstva ter dopolnilne dejavnosti predelave sadja, imajo registrirano tudi dopolnilno dejavnost turizem na kmetiji in izobraževanje na kmetiji.

Večji delež prihodka od dopolnilnih dejavnosti jim trenutno (2016) predstavlja turizem na kmetiji.

Vizija mladega gospodarja je okrepiti svoj položaj in ponudbo na trgu, postati ponudnik kmetijskih pridelkov in izdelkov z najvišjo stopnjo kakovosti v bližnji in daljni okolici.

Na kmetiji na konkurenco gledajo pozitivno saj zdrava konkurenca omogoča dvig kakovosti produktov oziroma dvig kakovosti odnosov s poslovnimi partnerji. Na kmetiji se z doseganjem visoke kakovosti produktov ter z ohranjanjem odličnih odnosov s poslovnimi partnerji trudijo, da bi ostali korak pred konkurenco, kar jim bo tudi v prihodnje omogočilo uspešno poslovanje in dolgoročni obstoj kmetije.

Naložba obsega novogradnjo objekta za trženje in degustacije kmetijskih pridelkov iz lastne pridelave.

Pozitivni učinki investicije: izboljšanje učinkovitosti razporeditve dela na kmetiji višji dohodek, povečanje dodane vrednosti primarne kmetijske proizvodnje, povišanje deleža prodaje na domu in s tem znižanje stroškov logistike. Preko investicije (degustacijski dogodki) tudi promocija ostalih dejavnosti na kmetiji (turizem, izobraževanje)

Investicija predstavlja  dobro osnovo za  nadaljevanje uspešnega gospodarjenja na kmetijskem gospodarstvu Janka Jegliča v nadaljnjih  letih.

Vizija: Ostati ponudnik kmetijskih produktov in storitev, ki bo tako v razvojnem smislu, kakor tudi po obsegu realiziranih poslov pomemben tekmec v Sloveniji.

Cilj: Postati stabilno, uspešno, tehnološko sodobno in okolju prijazen poslovni subjekt, ki bo uspešno posloval  na slovenskem  in tujem trgu. Ustvarjanje dolgoročnih konkurenčnih prednosti pred tekmeci na trgu.

Poslanstvo: S kakovostnimi pridelki in izdelki ter storitvami ustvarjati zadovoljstvo kupcev.

Za dosego vizije in ciljev bo vlagatelj pozornost namenil različnim strategijam trženja. Poudarek bo na strategiji čim višjega deleža prodaje na »domačem dvorišču)

Investicija je pomembna za učinkovit nastop na trgu, predvsem z vidika znižanja stroškov distribucije ter promocije kmetije.

Večje tveganje za uspešnost naložbe oziroma za načrtovane prihodke predstavljajo ekstremne vremenske razmere (toča, pozeba), saj bi v tem primeru prišlo do velikega izpada pridelka in s tem posledično tudi kvalitetne vhodne surovine za predelavo.

Tveganje uspešnosti naložbe lahko poveča tudi močan padec cen pridelkov in izdelkov na slovenskem in ostalem evropskem trgu.

PODUKREP M03.1.

NAZIV AKTIVNOSTI

Vključitev v podukrep 3.1 Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila s proizvodom predelani izdelki iz sadja v okviru sheme kakovosti izbrana kakovost.

POVZETEK

Z vključitvijo v podukrep 3.1 smo deležni povračila stroškov, ki so nastali z vključitvijo v upravičeno shemo kakovosti, letnim prispevkom za sodelovanje v njej in pregledi, potrebnimi za preverjanje skladnosti s specifikacijami sheme.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Naša obveznost za pridobitev sredstev iz naslova podukrepa 3.1 je vsakoletna pridobitev certifikata, za kar je potrebno izpolnjevati vse pogoje iz specifikacije za sadje in predelani proizvodi iz sadja v okviru sheme kakovosti izbrana kakovost, kar se preverja s strogimi pregledi, s strani kontrolne organizacije. Poleg tega uporabljamo  zaščitni znak za shemo kakovosti izbrana kakovost in tržimo proizvode za katere smo prejeli certifikat.

CILJI

 • povečevanje dodane vrednosti kmetijskih proizvodov in

 • večje število proizvodov iz sheme kakovosti izbrana kakovost na trgu.

PRIČAKOVANI REZULTATI

 • povečanje prepoznavnosti proizvodov na trgovskih policah,

 • doseganje višjih prodajnih cen zaradi dodane vrednosti in

 • rast prihodkov od prodaje.